ဖုန္း 317 523 4684 
လက္ရွိ USA တြင္ေနထိုင္ပါသည္ 

ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွထြက္ေသာျမစ္ေလးသြယ္ (အပုိင္း-၁)

ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွထြက္ေသာျမစ္ေလးသြယ္ (အပုိင္း-၂)

ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွထြက္ေသာျမစ္ေလးသြယ္ (အပုိင္း-၃)

ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွထြက္ေသာျမစ္ေလးသြယ္ (အပုိင္း-၅)
ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွထြက္ေသာျမစ္ေလးသြယ္ (အပုိင္း-၇)
ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွထြက္ေသာျမစ္ေလးသြယ္ (အပုိင္း-၉)
ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွထြက္ေသာျမစ္ေလးသြယ္ (အပုိင္း-၄)
ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွထြက္ေသာျမစ္ေလးသြယ္ (အပုိင္း-၆)
ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွထြက္ေသာျမစ္ေလးသြယ္ (အပုိင္း-၈)
ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွထြက္ေသာျမစ္ေလးသြယ္ (အပုိင္း-၁၀)
                                                   ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွထြက္ေသာျမစ္ေလးသြယ္ (အပုိင္း-၁၁)