ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း

ဘုရား၀တ္၌ေမြ႔ေလွၽာ္ျခင္းသည္အက်ိဳး

      ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားႏ်ွင့္ဝိညာဥ္အသီးမ်ား                                             

မေၾကာက္ႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းတစ္ခုသာရွိပါ

ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ ေတာ္မူေသာ လက္နက္စံု

ေယရုရွလင္သုိ႔သြားေသာလမ္းခရီး

ဝိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားမႈအဆင့္