ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္သည္သာသနာျပဳျခင္းကို အသင္းေတာ္၏ အထူးဝန္တာထား လွ်က္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

အသင္းေတာ္အားျဖင့္ မိတၳီလာျမိဳႊတြင္ သာသနာျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။ ယခုတြင္ ၄င္းသာသနာအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဟာေျပာေဝငွ လွ်က္ ရွိရာ၊ တနဂၤေႏြပံုမွန္ဝတ္ျပဳျခင္း စတင္ ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။

လူငယ္မ်ားအား အခမဲ့ဂီတသင္တန္း မ်ားပို႔ခ်ေပးျခင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အိမ္တြင္း လက္မႈပညာမ်ားသင္ၾကား  ေပးျခင္းမ်ားအားျဖင့္ သတင္းေကာင္း   ေဝငွလွ်က္ရွိပါသည္။

သာသနာအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း အား ျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ ေငြေၾကး အား ျဖင့္  ေသာ္၄င္း၊ တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ ပါဝင္  လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအားလံုး ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သာ၍ ခံစား ႏိုင္ပါေစ။

လက္ရွိသာသနာတြက္ ထိုင္ခံုအလံုး ၅၀၊ လိုအပ္ေနပါသည္။ ဘုရားေက်ာင္းတက္  ေရာက္ရန္ယံုၾကည္သူအသစ္မ်ား အတြက္ ကားတစ္စင္းလိုအပ္ေနပါ  သည္။