ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုခရစ္ယာန္အသင္း

ေတာ္တြင္ မၾကာခဏ ဆိုသလို ႏိုးထမႈ ႏွင့္ အ သက္တာသင္တန္းမ်ား ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ က်မ္းစာသင္တန္မ်ားကိုျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။

လက္ရွိ ဘုရားသခင္၏ အသံုးေတာ္ခံ ဆရာ ဆရာမမ်ားကိုဖိတ္ၾကားလွ်က္ ၄င္းတို႔တြင္ ဘုရား ေပးသနားေတာ္မူေသာ ႏုတ္ကပတ္ ေတာ္ မ်ားကို ေအာန္လိုင္းေပၚသို႔တင္ေပး ျခင္းအားျဖင့္ လည္း အမႈေတာ္ျမတ္က်ယ္ျပန္႔ရန္အတြက္ လုပ္ ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

လူအေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္၍ သမၼာတရားကို သိေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ရွိ၏ ဟူေသာဘႏုတ္ကပတ္ေတာ္ အားျဖင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုအတြက္ ရူပါရံုထားပါသည္။ 

ဆက္လက္ျပီးအေကာင္းဆံုးျဖစ္ရန္ၾကိဳးစားေနပါေသာေၾကာင့္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ျခင္း၊ ေငြေၾကးမ်ားအားျဖင့္ထည့္၀င္လွဴတန္းပါ၀င္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ၾကိုဆိုလက္ခံပါသည္။

ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ရွိၾကေသာျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုးအတြက္ ဘုရားသခင္အသံုးျပဳလွ်က္ရွိေသာ  ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ က်မ္းစာသင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ၾကိဳတင္သိရွိႏိုင္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိပါသည္။