ျမန္မာ တရားေဟာ MP3 CD အေခြမ်ား တဖက္ရွိိ လိပ္စာကြက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ မွာယူနုိင္ပါသည္။ အခမဲ့ ျဖန္႕ေဝေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


Thank you for contacting us. We will mail the CDs as soon as possible.
Myanmar Christian Church
5814 Ridgecrest Rd.,
Dallas, TX 72531
214-229-7706
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

SUNDAY SERVICES

Main Service

2:30-4:30pm

Children Sunday School 2:30-4:30pm
SATURDAY SERVICES

Youth Fellowship

7:30-8:30pm

Songs Practice

8:30-10:00pm

Women Prayer Meeting

8-9pm

FRIDAY SERVICES

Home-cell Service

7:30-9:00pm